تبلیغات
جرعـــہ اے از آســــــــــــــمان ☝

جرعـــہ اے از آســــــــــــــمان ☝
خداے منــــ همونیه که منـ میخوام...انشالله منم همونیـــ باشم که خدا میخواد...
نویسندگان

سلام

لطفا به ادامه مطلب برید

و

نکات جالبی درباره قرآن بخوانید.

1- سوره هایی که با استفهام (پرسش )آغازشده است کدامند ؟ شش سوره انسان نبا غاشیه شرح فیل ماعون

2- تنها آیه ای که در آن سه بار کلمه قبله به کار رفته کدام آیه است ؟آیه 145سوره بقره

3- تنها آیه ای که در آن واژه اذان به کار رفته کدام آیه است ؟ آیه 3سوره توبه

4- کلمه قرآن چند بار در نهج البلاغه به کار رفته است ؟ 45بار

5- تنها آیه ای که دارای یک حرف است کدام آیه است ؟ آیه 11سوره حج

6- تنها آیه ای که در آن چهار لقب از القاب واوصاف قرآن گرد آمده کدام آیه است ؟آیه 57 سوره یونس

7- سوره ای که دارای بیشترین آیات تهلیل است کدام سوره است ؟ آل عمران

8- سوره های مکی چند سوره هستند ؟86سوره

9- سوره مدنی چند سوره هستند ؟ 28سوره

10- تنها سوره مدنی قرآن کریم که دارای بیشترین تعداد آیالت مکی است کدام سوره است ؟سوره انفال

11- دو سوره از سوره های مکی قرآن که دارای بیشترین تعداد آیات مدنی اند ؟کهف وقلم

12- مجموع آیات مدنی در سوره های مکی چند تاست ؟154آیه

13- مجموع آیات مکی در سوره های مدنی چند تاست ؟نه آیه

14- تنها آیه ای که دارای بیشترین تعداد واژه ویل است کدام آیه است ؟آیه 79بقره

15- تنها سوره ای که دارای بیشترین تعداد واژه ویل است ؟مرسلات

16- تنها سوره ای که دارای بیشترین واژه سلام است ؟صافات

17- تنها آیه ای که در آن عبارت یا ایهاالذین کفروا به کار رفته کدام آیه است ؟آیه 7سوره تحریم

18- تنها سوره ای که تمامی آیاتش خطاب بشر به خداوند است کدام سوره است ؟سوره حمد

19- پیامبرانی که در قران کریم به نامشان تصریح شده کدامند ؟ حضرت آدم در آیه 33آل عمران ، نوح در آیه 163نساء ،ابراهیم در آیه 163نساء ،اسماعیل در 163نساء ،اسحاق در 163نساء یعقوب وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وداوود در 163نساء ویوسف در 34غافر وموسی در 51مریم وزکریا در 85انعام ویحیی در 39آل عمران والیاس در123صافات والیسع در 86انعام ولوط در 133صافات وادریس در 56مریم وذوالکفل در 85انبیاء وهود در 50هود وصالح در 45نمل وشعیب در 85اعراف وعزیر در 30توبه وحضرت محمد در 29فتح

20- تنها آیه ای که در آن به نام 11پیامبر تصریح شده کدام آیه است ؟ ایه 163سوره مبارکه نساء

21- نام مبارک حضرت رسول در سوره های مکی است یا مدنی ؟ سوره های مدنی

22- 5 تن از پیامبران قرآنی که پیش از تولد نامگذاری شده اند کدامند ؟ حضرت محمد آیه 6سوره صف وحضرت یحیی آیه 7مریم وحضرت عیسی 45آل عمران وحضرت اسحاق 71هود وحضرت یعقوب 71هود

23- دو تن که در کودکی به مقام پیامبری رسیدند کدامند ؟ حضرت یحییی که در آیه 12مریم وحضرت عیسی که در آیه 30مریم به این موضوع اشاره شده است

24- پیامبری که پیش از او همنامی برای او وجود نداشت کیست حضرت یحیی که در آیه 7مریم اشاره شده

25- پیامبری که تنها یک بار نامش در قرآن ذکر شده کدام است حضرت عزیر

26- کدام پیامبران پدر وپسر بوده اند ؟ ابراهیم با اسماعیل –ابراهیم با اسحاق –یعقوب با یوسف –داوود با سلیمان – اسحاق با یعقوب – زکریا با یحیی

27- کدام پیامبر قاری بهشتیان است -حضرت داوود

28- نام حضرت موسی در کدام سوره بیشتر ذکر شده است – سوره مبارکه اعراف

29- نام پیامبران اولوالعزم مجموعاًچند بار در قرآن ذکر شده است - 278بار به شرح زیرحضرت نوح 43بار وحضرت ابراهیم 69بارحضرت عیسی 25بار حضرت موسی 136بار حضرت محمد 5بار

30- لقب مشهور حضرت عیسی چند بار در قرآن آمده است - 11بار

31- سن دقیق پیامبرهنگام بعثت چند سال بود – سال قمری 40سال و6ماه و8روز اما سال شمسی 39سال و3ماه و8روز

32- پیامبری که در قرآن کریم سید نامیده شده کیست – حضرت یحیی

33- دو پیابری که بدون پدر متولد شده اند کدامند – حضرت عیسی وحضرت آدم در ایه 59آل عمران اشاره شده

34- دو پیامبری که در قرآن بعنوان الگو واسوه معرفی شده اند کدامند – پیامبر اکرم وحضرت ابراهیم

35- سه تن از پیامبران که نامشان سه سوره پیاپی از قرآنم است کدامند - یونس هود یوسف

36- کدام سوره بامدح وستایش رسول اکرم پایان یافته است - سوره توبه

37- تنها آیه ای که در آن نام یکی از پیامبران سه بار تکرار شده کدام است -258بقره نام حضرت ابراهیم

38- کدام سوره با نام دو تن از پیامبران الهی پایان یافته – سوره اعلی حضرت ابراهیم وحضرت موسی

39- کدام آیه مشتمل برنام تمام پیامبران اولوالعزم است -13شورا

40- کدام پیامبر علاوه بر مقام نبوت به مقام امامت نیز نایل شد - ابراهیم

41- کدام پیامبر را می توان مبشر احمد نامید - حضرت عیسی

42- ماجرای تصمیم کفار ومشرکین در باره کشتن پیامبر در کدام آیه مطرح شده است – 30انفال

43- شکایت رسول اکرم از امتش در باره مهجورومتروک نمودن قرآن در کدام سوره بیان شده است –ایه 30سوره فرقان

44- لقب کدام پیامبر امام القبلتین است - حضرت محمد ص

45- لقب کدام سوره قلب قرآن است ؟ سوره مبارکه یس

46- لقب کدام سوره عروس قرآن است ؟سوره مبارکه الرحمن

47- کدام سوره را سوره تودیع می نامند ؟سوره مبارکه نصر

48- کدام سوره را می توان برادر کوچک سوره فتح نامید ؟ سوره مبارکه نصر

49- کدام سوره ملقب به خیمه وچادر قرآن است ؟ سوره مبارکه بقره

50- در عرف اهل تشیع معمولاً قرآن به چه وصفی توصیف می شود ؟ وصف مجید

51- در عرف اهل تسنن معمولاً قرآن به چه وصفی توصیف می شود ؟ وصف کریم

52- نام دیگر کدام سوره عقود است ؟ مائده

53- کدام سوره را می توان سوره اخلاق وآداب اجتماعی نامید ؟ سوره حجرا ت

54- سوره وسط قرآن کریم کدام سوره است ؟ حدید

55- تنها سوره ای که به نام یکی از ارکان نماز است کدام سوره است ؟ سجده

56- تنها سوره ای که به نام یکی از فلزات است کدام سوره است ؟ حدید

57- تنها سوره ای که به نام یکی از میوه ها است کدام سوره است ؟ سوره تین

58- نام فارسی قرآن چیست ؟ نبی

59- تنها سوره ای که نامش دوبار وبدون هیچ گونه تفاوتی در اولین آیه آن به کار رفته کدام سوره است ؟ سوره انفال

60- نام دیگر کدام سوره ملائکه است ؟ سوره فاطر

61- نام دیگر کدام سوره سوره مضاجع است سوره مبارکه سجده

62- نام دیگر کدام سوره سوره ظهار است ؟ مجادله

63- کدام سوره را سوره حضرت سلیمان نامیده اند ؟ سوره نمل

64- نام دیگر کدام سوره سوره عف است ؟ مرسلات

65- نام این سوره ر پیدا کنید ؟ گرتوخواهی نام من ای گل عذار نیم سنگی بر لب دریا گذار سوره مریم

66- کدام سوره را می توان سوره مناجات نامید ؟ سوره حمد

67- با توجه به نشانه های زیر نام سوره را پیدا کنید ؟ (حاسد و محسود مالک و مملوک ، شاهد و مشهود ، عاشق و معشوق , حاصلخیزی و خشکسالی ) سوره مبارکه یوسف

68- از سوره های قرآن کریم ونام مشهور ترین مسجد شهر مکه است ؟ الجن

69- تنها سوره ای که به نام یکی از اصول دین است کدام است ؟ سوره مبارکه توحید یا اخلاص

70- تنها سوره ای که به نام یکی از فروع دین است کدام است ؟ حج

71- سوره ای که اولش ستایشوسطش اخلاص وآخرش نیایش است کدام سوره است ؟حمد

72- سوره ای که از لحاظ نظم وسیاق ماند سوره حدید بوده گویی خلاصه ای از آن است ؟ تغابن

73- تنها سوره ای که از تکرار نامش کلمه ای قرآنی پدید می اید ؟ صف

74- نام دیگر کدام سوره جامعه است ؟ سوره شعرا

75- نام دیگر کدام سوره دین است ؟ ماعون

76- سوره ای که به تبارک معروف است کدام است ؟ ملک

77- سوره ای که به ریحانه القرآن معروف است کدام است ؟ یس

78- سوره ای که به حواریین معروف است ؟سوره صف

79- نام دیگر کدام سوره تساول است ؟ نباء

80- نام دیگر کدام سوره فاضحه است ؟ توبه

81- کدام سوره را سوره بدر نامیده اند ؟ انفال

82- بخشی از قرآن مجید است همانند شهری که حصار ودیواره ای آنرا از قسمت های دیگر جدا می کند ؟ سوره

83- تنها سوره ای که اگر حرف اول نام آنرا حذف کنیم نام سوره ای دیگر آشکار می شود کدام سوره است ؟ سوره محمد که به حمد تبدیل می شود

84- تنها سوره ای که اکثر الفاظ آن منحصر به فرد است کدام سوره است ؟ کوثر

85- چه سوره هایی را عزائم می نامند ؟ سوره های دارای سجده واجب مانند فصلت نجم علق سجده

86- کدام دو سوره از قرآن کریم را زهراوان می نامند ؟ بقره وآل عمران

87- کدام دو سوره را قرینتین می نامند ؟ انفال وتوبه

88- چه سوره هایی را عتاق نامیده اند ؟ اسرا کهف مریم طه انبیاء

89- سوره هایی که به ممتحنات شهرت یافته اند ؟سجده فتح حجرات مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون تغابن طلاق تحریم ملک قلم نوح جن

90- چه سوره هایی را مسبحات نامیده اند ؟ اسرا حدید حشر صف جمعه تغابن اعلی

91- سوره هایی را که به حوامیم شهرت یافته اند ؟غافر فصلت شوری زخرف دخان جاثیه احقاف

92- سوره هایی که به حامدات شهرت یافته اند ؟ حمد انعام کهف سبا فاطر

93- سوره هایی که به ال شهرت یافته اند ؟ بقره آل عمران

اعراف یونس هود یوسف رعد ابراهیم حجر عنکبوت روم لقمان سجده

94- کدام دو سوره به معوذتین مشهر اند ؟ فلق وناس

95- چه سوره های را مفصلات نامیده اند ؟ حمد و ق تا پایان قرآن

96- چه سوره هایی را زمانیه نامیده اند ؟سوره هایی که با اذا آغاز شده اند

97- چه سوره هایی به قصار السور مشهور شده اند ؟ حمد وزلزال تا سوره ناس

98- چه سوره هایی را مقولات نامیده اند سوره هایی که با قل شروع می شوند جن کافرون اخلص فلق ناس

99- دو سوره ای که به مقشقشتان مشهور گشته اند کافرون واخلاص

100- سوره هایی که با نام خودشان پایان یافته اند ؟ ماعون مسد ناس
[ یکشنبه 4 اسفند 1392 ] [ 03:20 ب.ظ ] [ ✪ sani ✪ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ


سلام
خوش اومدید

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب